اگر وب‌سایت‌ها انسان بودند

از اون‌جایی که این عکس از طریق Digg در خیلی جاها پخش شده خواستم من هم از این پخش شده‌گی عقب نمونم و Shareش کنم! 😀

البته به‌نظرم می‌شد بهتر روش کار کرد… ولی همین‌جوری هم ارزش دیدن را داره. همون‌طوری که از موضوع پیداست، می‌تونید چهره‌ی انسانی سایت‌ها رو ببینید!

websitepeople