درست صحبت کن!

+ یه لحظه بیا

– درست صحبت کن. بیاین!

+ خوب ببخشید. آخه کارت دارم.

– درست صحبت کن. کارتون دارم!

+ باشه، یه لحظه بیاین کارتون دارم.

– درست صحبت کن. باشه چیه دیگه؟ چشم!

+ چشم! می‌شه لطفا یک لحظه تشریف بیارید و وقتتون را در اختیارم بگذارید؟ کارتون دارم.

– درست صحبت کن. توی حرف زدنت یه نوع تمسخر زهرآلود وجود داره!

+ خاک تو سر عقده‌ایت، اصلا برو گمشو بیرون حرفم هم یادم رفت!